return to warmwell.com


London Dec 28 2007

Agrarisch Dagblad

The National Farmers Union is calling for a ban on imports of cattle from Bluetongue areas. This follows the imports of infected Dutch and German cattle.

The NFU claims that regulations have clearly been breached and that the incident has exposed a loophole in British disease precautions.

"Until such time as arrangements are in place to prevent infected animals from entering the only safe course of action is to ban imports from Bluetongue areas. We cannot accept that our sacrifice is undermined by spreading the disease through imported animals" said the NFU.

LTO Netherlands recognizes that there are different points of view over cattle movements from Bluetongue areas. "We are dealing here mainly with movements from Protection Zones to Free Zones. Not just England but also to Italy and Spain had similar situations. This happened because the movement regulations are not clear" said Klaas Johan Osinga from LTO North.

For instance the UK requires that cattle are quarantined for 60 days before they can move to Bluetongue free areas. Other countries require insecticide treatment". LTO is asking for clear regulations from the International Organisation for animal Health OIE to harmonise rules across Europe.

"Politics", according to Johan van den Berg, Director of Exporters Veepro "have no role to play in NFU’s stance: there is also demand for breeding stock in England and NFU’s position on this would let down not just the exporters but also the buyers. Director Johan van den Berg endorses this: The call for a ban on imports is unrealistic. There are European rules and everybody needs to stick to them. Van den Berg has not noticed much response amongst cattle exporters "but there is some indignation."

 


Agrarisch Dagblad

Londen – De National Farmers Union (NFU) pleit voor een ver­bod op invoer van runderen uit bluetongue-gebieden. Aanleiding zijn de incidenten waarbij Neder­landse en Duitse runderen zijn ge­importeerd die besmet bleken met bluetongue.
De National Farmers Union stelt ’dat de wet duidelijk is over­treden’ en dat het incident ’een lek in de Britse voorzorgen tegen dierziekten heeft blootgelegd’. ”Zolang er geen afdoende maatre­gelen zijn om te voorkomen dat er besmet vee komt, is de enige vei­lige manier om alle invoer van vee uit bluetonguegebieden te verbie­den. We kunnen niet toestaan dat al onze opofferingen worden on­dermijnd
doordat de ziekte overal wordt verspreid door geïmpor­teerde dieren”, aldus de NFU.
LTO Nederland erkent dat er verschillende visies zijn op het veetransport uit bluetongue-ge­bieden. ”Het gaat vooral om het vervoer van de bluetonguegebie­den naar de vrije gebieden. Niet alleen in Engeland maar ook in Italië en Spanje hebben vergelijk­bare situaties


voorgedaan. Dit komt vooral omdat de regelgeving op dit gebied onduidelijk is”, al­dus beleidsmedewerker Klaas Jo­han Osinga van LTO Noord. ”En­geland vindt bijvoorbeeld dat vee zestig dagen in quarantaine moet voordat het naar het bluetongue­vrije gebied mag. In andere lan­den geldt een behandeling tegen
insecten.” LTO pleit voor een dui­delijke regelgeving vanuit de in­ternationale diergezondheidsor­ganisatie OIE zodat er ook in Eu­ropa overal dezelfde regels zijn.
Handelspolitiek speelt volgens LTO geen rol bij het standpunt van de NFU. ”Er is ook in Enge­land is vraag naar fokvee. Door dit standpunt zijn niet alleen de exporteurs gedupeerd, maar ook de kopers.” Directeur Johan van den Berg van exporteursorgani­satie Veepro onderschrijft dit. ”Maar het pleiten voor een im­portverbod is geheel ongepast. Er zijn Europese regels en daar moet iedereen zich aan houden.” Van den Berg merkt onder vee-expor­teurs nog weinig effect. ”Maar er geldt wel verontwaardiging.”